Knihovní řád

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Kuníně, schválenou radou obce dne 15.4.2013 a podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 


 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Poslání a činnost Obecní knihovny v Kuníně

Obecní knihovna v Kuníně (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech knihovny.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle:

 

§ 4

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací,
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.

 

 

Základní knihovnické a informační služby

 1. výpůjční služby
 • půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
 • půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování
 1. meziknihovní služby
 2. informační služby
 • poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
 • bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,
 • lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
 • přístup do bází dat lokálních i na síti,  přístup na internet,
 • konzultační služby
 1. elektronické služby
 2. propagační služby
 • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a službách a možnostech jejich využívání,
 • propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích,
 • vytváření a aktualizace www stránek knihovny,
 • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost.

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů a za některé specializované  služby. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené v jeho nedílné příloze Poplatky a náhrady.

 

 

Čl.3

Přístupnost knihovny

 • Knihovnické a informační služby jsou poskytovány v knihovně v objektu Obecního úřadu na adrese Kunín 69, 742 53 Kunín.
 • Knihovna je situována do místnosti s rozměrem 154m2.
 • Informační, exkurzní a jiné služby pro organizované skupiny návštěvníků poskytuje knihovna na základě předběžné domluvy.

 

 

 1. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 4

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát:

- každá fyzická nebo právnická osoba/občan ČR bez věkového omezení, děti do 15 let včetně na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 - příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.

- instituce.

2. Registrovaným uživatelem se stává občan nebo instituce vyplněním přihlášky ověřené pracovníkem knihovny podle osobních dokladů, vydáním čtenářského průkazu a zaplacením ročního registračního poplatku.

3. Podpisem na přihlášce se uživatel (instituce, zákonný zástupce) zavazuje dodržovat ustanovení  knihovního řádu.

4. Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy knihovny podle obecných předpisů musí být smluvní vztah výpůjčky mezi knihovnou a registrovaným uživatelem identifikovatelný prostřednictvím základních osobních údajů čtenáře, které jsou za tímto účelem ukládány do databáze čtenářů.

5. Knihovna k registraci potřebuje tyto údaje:

 1. základní identifikační údaje uživatele:

            jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození.

Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného internetu.

 1. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

            akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další

            možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.).

6.  Knihovna dále o uživateli vede:

 1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede): např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.
 2. údaje služební: uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení knihovního řádu.
 3. údaje účetní:  údaje o provedení finančních transakcích mezi uživatelem

         a knihovnou.

 

 

Čl. 5

Čtenářské průkazy

 • Čtenářský průkaz se vystavuje
  • občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu
  • příslušníkům jiného státu po vyplnění přihlášky a předložení cestovního pasu nebo jiného identifikačního průkazu, povolení k dlouhodobému pobytu v ČR
  • institucím po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem ředitele a razítkem instituce a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a knihovnou, vést vnitřní evidenci o výpůjčkách a dodržovat pokyny pracovníků knihovny
 • Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s knihovnou. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen ohlásit knihovně, za vystavení nového průkazu účtuje knihovna manipulační poplatek.
 • Čtenář (instituce) je povinen ihned knihovně hlásit změnu jména a bydliště.

 

Čl. 6
Ochrana osobních údajů
 • Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, vnitřní směrnice a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními pracovníky manuálním      a automatizovaným způsobem.
 • Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Osobní údaje svých uživatelů shromažďuje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

Čl. 7

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 • Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.
 • Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat ve všech prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné užívání služeb knihovny (nevhodné chování, hluk, používání mobilních telefonů, zápach aj.). Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.
 • Uživatelé jsou povinni prokázat se při vstupu identifikačním průkazem. V případě registrovaného uživatele čtenářským průkazem, v případě neregistrovaného uživatele občanským průkazem, příp. studentským průkazem.
 • Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 8

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel může kopírovat na USB flash disky informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon).
 • Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

 

 1. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

Čl. 9

Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 10

Rozhodnutí  o půjčování

O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny   a s požadavky ochrany knihovního fondu.

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto KŘ a výjimkou dokumentů:

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 11

Postupy při půjčování

Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny.

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

Dokument, jež je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.

Prezenčních služeb knihovny mohou využívat i neregistrovaní návštěvníci po předložení identifikačního průkazu.

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 

Čl. 12

Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování knih i časopisů mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně devadesát dní.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 13

Vrácení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení, přičemž pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení výpůjční lhůty, ne faktické doručení upomínky.

Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, může být vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 1. PROVOZNÍ ŘÁD INTERNETOVÝCH STANIC

 

Čl. 14

Práva a povinnosti uživatelů

 • Přístup na veřejný internet je umožněn registrovaným uživatelům knihovny po předložení registračního průkazu knihovny a ostatním uživatelům po předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Bez předložení požadovaného dokladu nebude přístup k internetu umožněn. Přístup k internetu je v knihovně poskytován zdarma.
 • Zahájení i ukončení přístupu na internet je uživatel povinen nahlásit pracovníkovi knihovny. Uživatelé internetu pracují samostatně.
 • U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Doba užívání služeb internetu je stanovena pro mládež 30min. a dospělí 1hod.. V případě, že o službu přístupu k internetu nebude mít zájem další uživatel, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat lživé, hanlivé a anonymní informace, nebude přistupovat k aplikacím, které propagují násilí, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a pornografii a nebude manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení nebo vymazávat soubory, restartovat počítače a používat jakékoliv jiné aplikace bez souhlasu zaměstnance knihovny.
 • Uživatel je odpovědný za škody, které vzniknou knihovně nebo dalším osobám porušením uživatelských zásad, nesprávnou manipulací s výpočetní technikou nebo poškozením programového vybavení.
 • Poslednímu uživateli je zahájení přístupu na internet umožněno 15minut před ukončením provozní doby. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit s ukončením provozní doby knihovny.
 • Při porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen.

 

 

 1. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

Čl. 15

Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle  občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 16

Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

POPLATEK Z PRODLENÍ

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÝCH VÝPŮJČEK

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.

Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje právní cestou.

ZTRÁTA PRŮKAZU UŽIVATELE

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 17

Náhrada všeobecných škod

 • Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
  2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele),
  3. požadovat finanční náhradu, a to až do výše maximálně 100% pořizovací ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty nebo poškození.
 • Při postupu podle bodů b), c) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku  z vícesvazkového dokumentu).
 • Při náhradě podle bodů b), c) se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní legenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument.
 • Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny
 2. nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy
 3. ruší se knihovní řád ze dne 18.12.2002
 4. tento knihovní řád platí na dobu neurčitou